Meranie času dozvuku

Meraním času dozvuku sa objektívne zisťujú akustické pomery v priestore – akustická kvalita priestoru.

Často kladené otázky

Čas dozvuku je jedným z najvýznamnejších parametrov akustickej kvality priestoru.

Okrem času dozvuku pri tomto meraní vyhodnocujeme zrozumiteľnosť reči, relatívnu hlasitosť, jasnosť zvuku a zreteľnosť.

  1. Výsledky merania slúžia ako vstupné informácie pre návrh optimálneho riešenia priestoru z hľadiska priestorovej akustiky. Sú sú podkladom pre akustickú štúdiu (projekt priestorovej akustiky), ktorá stanoví presné výmery materiálov s konkrétnymi akustickými vlastnosťami a definuje presné pozície prvkov pre inštaláciu v priestore.
  2. Meranie je potrebné aj ku kolaudácii realizovaných priestorov náročných na priestorovú akustiku v zmysle STN 73 0527.

Meranie všetkých parametrov priestorovej akustiky sa vykonáva podľa STN EN ISO 3382-1,2,3.

Meranie nepriezvučnosti

Meraním sa posudzuje zvuková izolácia steny alebo stropu medzi dvomi priestormi.

Často kladené otázky

  1. Meranie je určené pre stavebné firmy a developerov a slúži ako podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia nových a rekonštruovaných stavieb.
  2. Meranie sa vykonáva aj pre sťažovateľov na nedostatočnú zvukovú izoláciu a slúži na objektívne posúdenie zvukovej izolácie oddeľujúcej stavebné konštrukcie.
  1. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti je akreditované u SNAS a vykonáva ho odborne spôsobilá osoba na meranie hluku.
  2. Meranie krokovej nepriezvučnosti nie je akreditované a vykonáva ho odborne spôsobilá osoba na meranie hluku.
  1. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti – podľa STN EN ISO 16283-1.
  2. Meranie krokovej nepriezvučnosti – podľa zrušenej STN EN ISO 140-7.

Na základe nameraných výsledkov sa dá navrhnúť optimálne zosilnenie zvukovej izolácie problematickej konštrukcie.

AKUSTICKÉ SIMULÁCIE

Vďaka simuláciám 3D modelov priestoru sa často znížuje rozsah dodávok akustických materiálov oproti jednoduchým výpočtom. Je to z dôvodu využitia efektívnej pozície umiestenia konkrétnych akustických materiálov.

10 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Bohaté skúsenosti s projektovaním a riadením realizácie akustiky veľkých stavieb - divadlá, športové haly, priemyselné haly, konferenčné a školiace miestnosti.

AKUSTICKÉ GARANCIE

Pri realizácii nami navrhnutých projektov garantujeme predložené hodnoty akustiky priestorov, resp. zníženia hluku. V prípade nedodržania týchto hodnôt na vlastné náklady realizujeme dodatočné akustické opatrenia.