Návrhy priestorovej akustiky divadiel, sál, nahrávacích štúdií, domácich kín, apod.. Výpočty a riešenia zníženia hlučnosti vo výrobných prevádzkach. Hlukové štúdie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia.

AKUSTIKA PRIESTOROV – ŠTÚDIE PRIESTOROVEJ AKUSTIKY

Akustické štúdie divadiel, koncertných a hudobných priestorov, zvukových réžií, nahrávacích štúdií, zasadacích a rokovacích miestností a ďalších priestorov, ktorých akustické parametre musia spĺňať normatívne požiadavky pre daný priestor.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Výsledkom akustickej štúdie je definícia potrebných akustických opatrení, ktoré  zabezpečia dosiahnutie optimálnych akustických podmienok podľa požiadaviek a v zmysle platných noriem.

Definíciou akustických opatrení je myslený návrh a vytypovanie materiálov s potrebnými akustickými vlastnosťami (absorbcia zvuku a difúzita povrchu materiálov), určenie potrebných výmer a pozície umiestnenia týchto materiálov pri inštalácii v danom priestore.

Štandardným výstupom je technická správa. Podľa dohody so zákazníkom sa pripravuje výkresová dokumentácia umiestnenia navrhnutých akustických materiálov v priestore.

STN 73 0525, STN 73 0526, STN 73 0527, ČSN 73 0527

Na stanovenie hodnôt akustických parametrov používame dve metódy:

 • Výpočtová metóda – je založená na štatistických vzťahoch priestorovej akustiky, kedy výpočet času dozvuku vychádza z predpokladu rovnomerne rozložného zvukového poľa.
  • Výhody – zabezpečí stanovenie potrebného množstva akustických materiálov,
  • Nevýhody – presné rozmiestenie akustických materiálov vychádza iba z kvalifikovaného odhadu akustika.
 • Simulačná metóda – postup vypracovania je taký, že sa vytvorí akustický 3D model priestoru a s využitím predikčných programov sa uskutočnia akustické simulácie. Simulačný program vyráta impulzovú odozvu, ktorá je nositeľom audio informácie o akustičnosti priestoru. V prípade nerovnomerného rozloženia akustickej energie v priestore (napr. zlá zrozumiteľnosť reči na niektorých miestach priestoru) sa robia ďalšie korekcie, čím sa dosiahne akustickej stálosti na všetkých miestach v priestore.
  • Výhody – presné stanovenie potrebného množstva akustických materiálov a určenie optimálneho rozmiestenia akustických materiálov, tak aby bol dosiahnutý potrebne dlhý čas dozvuku a výborná zrozumiteľnosť reči. Slúži aj ako podklad pre správne rozloženie reproduktorov ozvučovacej techniky.
  • Nevýhody – časovo a finančne náročnejší variant.
 • ODEON 12 (www.odeon.dk)
 • EASE 4.2 (http://ease.afmg.eu)

Medzi našich zákazníkov patria architekti, developeri, stavební inžinieri. Štúdie vypracovávame aj pre fyzické osoby pre akustickú optimalizáciu priestoru napr. pre domáce kina.

AKUSTIKA VNÚTORNÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA

Akustické štúdie zamerané na zníženie hluku a odhlučnenia výrobných prevádzok, veľkoplošných kancelárií, call centier, rôznych testovacích laboratórií a všade tam, kde je nielen hygienickými predpismi požadované zníženie hluku.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Výsledkom štúdie je popis konkrétne navrhnutých akustických opatrení, ktoré zabezpečia zníženie hodnôt hluku na požadované hygienické limity, resp. reálne požiadavky zákazníka. Súčasťou je aj cenová kalkulácia realizácie týchto opatrení.

Simulačná metóda – postup vypracovania je taký, že sa vytvorí akustický 3D model priestoru a s využitím predikčných programov sa uskutočnia akustické simulácie. Simulačný program vyráta impulzovú odozvu, ktorá je nositeľom audio informácie o akustičnosti priestoru. V prípade nerovnomerného rozloženia akustickej energie v priestore (napr. zlá zrozumiteľnosť reči na niektorých miestach priestoru) sa robia ďalšie korekcie, čím sa dosiahne akustickej stálosti na všetkých miestach v priestore.

ŠTÚDIE VPLYVU VÝROBNEJ PREVÁDZKY NA OKOLIE

Sú určené na posúdenie vplyvu hlučnosti z priemyselnej prevádzky a jej pridruženej vnútropodnikovej dopravy na priľahlé okolie.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

V štúdii je analyzovaný každý zdroj hluku vyskytujúci sa v prevádzke pomocou virtuálneho počítačového 3D modelu danej prevádzky a jej okolia. Je vypočítaný priamy dopad každého zdroja hluku na okolie. Výpočtovými metódami za pomocí simulácií je tak zmapovaná aktuálna hluková situácia.

Následne sa simulujú navrhnuté protihlukové opatrenia s použitím protihlukových bariér, akustických paravánov, tlmičov hluku atď… Touto následnou simuláciou dokážeme predpovedať  účinnosť navrhovaných protihlukových úprav v priľahlom okolí a samotnom areáli výrobnej prevádzky.

Chcete sa nás niečo opýtať?

OZVUČENIE A ELEKTROAKUSTIKA

Štúdie sú určené pre návrh elektroakustického ozvučenia divadiel, koncertných a hudobných priestorov, prednáškových a konferenčných sál, verejných zhromažďovacích priestorov (staničné a odbavovacie haly, letiskové haly, obchodné centrá, plavecké haly, atď….).

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Výsledkom štúdie je presné definovanie potrebných vyžarovacích parametrov reproduktorových sústav, je určený optimálny počet a umiestnenie reproduktorov. Štúdia stanoví vertikálne aj horizontálne uhly smerovania reproduktorov. Je prezentované kompletné pokrytie daného priestoru elektroakustickým signálom. Štúdia je podkladom pre projekt elektroakustiky.

HLUKOVÉ ŠTÚDIE

Sú určené pre posúdenie územia hlukovou záťažou pochádzajúcou z dopravy, priemyselných prevádzok, zo stavebnej činnosti pri výstavbe, atď..

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Hluková štúdia slúži ako podklad pre všetky stupne projektovej dokumentácie ako sú územné rozhodnutia, stavebné povolenia, ďalej pre potreby EIA podľa zák. NR SR 24/2006 Z.z., pre vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom.

Štúdia je vypracovaná v zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z.

 • CadnaA (www.dataustik.com)
 • Hluk+ (www.hlukplus.cz)
AKUSTICKÉ SIMULÁCIE

Vďaka simuláciám 3D modelov priestoru sa často znížuje rozsah dodávok akustických materiálov oproti jednoduchým výpočtom. Je to z dôvodu využitia efektívnej pozície umiestenia konkrétnych akustických materiálov.

10 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Bohaté skúsenosti s projektovaním a riadením realizácie akustiky veľkých stavieb - divadlá, športové haly, priemyselné haly, konferenčné a školiace miestnosti.

AKUSTICKÉ GARANCIE

Pri realizácii nami navrhnutých projektov garantujeme predložené hodnoty akustiky priestorov, resp. zníženia hluku. V prípade nedodržania týchto hodnôt na vlastné náklady realizujeme dodatočné akustické opatrenia.