MERANIE HLUKU V PRACOVNOM PROSTREDÍ

Meraním sa posudzuje vplyv hluku v pracovnom prostredí na človeka a jeho zdravie. Pozn. Merania hluku sú akreditované a sú vykonávané odborne spôsobilou osobou na meranie hluku.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Meranie je určené pre zamestnávateľov rôznych výrobných prevádzok, v ktorých sú zamestnanci vystavení nadmernému hluku.

Výstupom merania je protokol o meraní hluku, ktorý je potrebný pre kolaudáciu prevádzky a oficiálne spustenie výrobného procesu. Výsledky merania sú potrebné pre kategorizáciu pracovníkov prevádzky z hľadiska stupňa rizika poškodenia zdravia hlukom.

Chcete sa nás niečo opýtať?

MERANIE HLUKU V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Meraním sa posudzuje vplyv hluku z výrobných prevádzok, vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek, kotolní, dopravy, diskoték, barov a z iných zdrojov hluku na životné prostredie.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  • Meranie sa vykonáva pre prevádzkovateľov hlučných zdrojov z dôvodu získania posudku (protokolu o meraní) o ich hlukovej produkcii pre kolaudačné konania resp. pre povolenia prevádzkovania, alebo predĺženia otváracích hodín barov, reštaurácií a diskoték.
  • Meranie sa vykonáva aj pre sťažovateľov na hlučnosť týchto zariadení a prevádzok, kedy sa stáva protokol o meraní podkladom pre príslušné orgány konajúce vo veciach povinnosti prijatia nápravných opatrení.
AKUSTICKÉ SIMULÁCIE

Vďaka simuláciám 3D modelov priestoru sa často znížuje rozsah dodávok akustických materiálov oproti jednoduchým výpočtom. Je to z dôvodu využitia efektívnej pozície umiestenia konkrétnych akustických materiálov.

10 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Bohaté skúsenosti s projektovaním a riadením realizácie akustiky veľkých stavieb - divadlá, športové haly, priemyselné haly, konferenčné a školiace miestnosti.

AKUSTICKÉ GARANCIE

Pri realizácii nami navrhnutých projektov garantujeme predložené hodnoty akustiky priestorov, resp. zníženia hluku. V prípade nedodržania týchto hodnôt na vlastné náklady realizujeme dodatočné akustické opatrenia.