MERANIE ČASU DOZVUKU

Meraním času dozvuku sa objektívne zisťujú akustické pomery v priestore – akustická kvalita priestoru.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čas dozvuku je jedným z najvýznamnejších parametrov akustickej kvality priestoru.

Okrem času dozvuku pri tomto meraní vyhodnocujeme zrozumiteľnosť reči, relatívnu hlasitosť, jasnosť zvuku a zreteľnosť.

  • Výsledky merania slúžia ako vstupné informácie pre návrh optimálneho riešenia priestoru z hľadiska priestorovej akustiky. Sú sú podkladom pre akustickú štúdiu (projekt priestorovej akustiky), ktorá stanoví presné výmery materiálov s konkrétnymi akustickými vlastnosťami a definuje presné pozície prvkov pre inštaláciu v priestore.
  • Meranie je potrebné aj ku kolaudácii realizovaných priestorov náročných na priestorovú akustiku v zmysle STN 73 0527.

Meranie všetkých parametrov priestorovej akustiky sa vykonáva podľa STN EN ISO 3382-1,2,3.

Chcete sa nás niečo opýtať?

MERANIE NEPRIEZVUČNOSTI

Meraním sa posudzuje zvuková izolácia steny alebo stropu medzi dvomi priestormi.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  • Meranie je určené pre stavebné firmy a developerov a slúži ako podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia nových a rekonštruovaných stavieb.
  • Meranie sa vykonáva aj pre sťažovateľov na nedostatočnú zvukovú izoláciu a slúži na objektívne posúdenie zvukovej izolácie oddeľujúcej stavebné konštrukcie.
  • Meranie vzduchovej nepriezvučnosti je akreditované u SNAS a vykonáva ho odborne spôsobilá osoba na meranie hluku.
  • Meranie krokovej nepriezvučnosti nie je akreditované a vykonáva ho odborne spôsobilá osoba na meranie hluku.
  • Meranie vzduchovej nepriezvučnosti – podľa STN EN ISO 16283-1.
  • Meranie krokovej nepriezvučnosti – podľa zrušenej STN EN ISO 140-7.

Meranie vzduchovej nepriezvučnosti – podľa STN EN ISO 16283-1. Meranie krokovej nepriezvučnosti – podľa zrušenej STN EN ISO 140-7.

AKUSTICKÉ SIMULÁCIE

Vďaka simuláciám 3D modelov priestoru sa často znížuje rozsah dodávok akustických materiálov oproti jednoduchým výpočtom. Je to z dôvodu využitia efektívnej pozície umiestenia konkrétnych akustických materiálov.

10 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Bohaté skúsenosti s projektovaním a riadením realizácie akustiky veľkých stavieb - divadlá, športové haly, priemyselné haly, konferenčné a školiace miestnosti.

AKUSTICKÉ GARANCIE

Pri realizácii nami navrhnutých projektov garantujeme predložené hodnoty akustiky priestorov, resp. zníženia hluku. V prípade nedodržania týchto hodnôt na vlastné náklady realizujeme dodatočné akustické opatrenia.