Hlukové štúdie

Hlukové štúdie slúžia ako podklad pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Analýza územia z pohľadu akustiky by mala byť realizovaná už počas vypracovávania architektonickej štúdie.

EIA – Posudzovanie vplyvu na životné prostredie

DUR – Dokumentácia pre územné rozhodnutie

 • Hluková štúdia tvorí súčasť projektovej dokumentácie posúdenia EIA a DUR
 • Pre DUR si RÚVZ vyžaduje hlukovú štúdiu ako podklad pre posúdenie ochrany človeka pre vplyvom hluku z vonkajšieho prostredia
 • Vo fáze DUR vyžaduje RÚVZ hlukovú štúdiu pre posúdenie ochrany človeka pred vplyvom hluku z vonkajšieho prostredia 
 • Ako podklad pre analýzu územia realizujeme meranie hluku z dopravy, rôznych prevádzok a technologických zariadení
 • Simuláciami v akustickom softvéri predikujeme stav po realizácii projektu a navrhujeme zvukovú izoláciu obvodového plášťa 
 • Súčasťou je aj návrh protihlukových opatrení (protihlukové bariéry, zníženie výkonu zariadení, obmedzenie doby prevádzky…)

„Nariadenia vlády, vyhlášky a normy posudzujúce hluk nechajte na nás.“

PSP – Projekt pre stavebné povolenie

 • Vychádza z hlukovej štúdie a meraní hluku realizovaných počas vypracovávania DUR
 • Presné definovanie zdrojov hluku produkovaných prevádzkou objektu 
 • Posúdenie návrhu zvukovej izolácie vnútorných deliacich konštrukcií, okien, dverí a taktiež obvodového plášťa
 • Optimalizácia materiálov stavebných konštrukcií tak, aby boli splnené požiadavky technickej normy
 • Konkrétne návrhy protihlukových opatrení (protihlukové bariéry, zníženie výkonu zariadení, obmedzenie doby prevádzky…)

„Návrhom správnych protihlukových opatrení chránime nie len vnútorné, ale aj vonkajšie životné prostredie.“

RP – Realizačný projekt

 • Vychádza z výkresovej dokumentácie a taktiež z hlukovej štúdie pre PSP
 • Dodatočné konzultácie s projektantom a finálny posúdenie z pohľadu akustiky
 • Prítomnosť na stavbe v prípade potreby – stavebný dozor a prítomnosť na kontrolných dňoch
 • Riešenie technických detailov a napojení konštrukcií
 • Počas kolaudácie stavby sa vykonávajú akustické merania na overenie správnosti návrhu opatrení

„Protihlukové opatrenia v procese návrhu pravidelne konzultujeme s klientom a spoločne hľadáme najoptimálnejšie riešenia.“

  Kontaktujte nás
  Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuDesign s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.Viac informácií.

  Kontaktujte nás
   Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuDesign s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac informácií.

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
   IČO: 46824057
   DIČ: 2023599853
   IČ DPH: SK2023599853

   Tel: +421 948 635 581
   Email: firma@akudesign.sk

   SÍDLO SPOLOČNOSTI

   AkuDesign s.r.o.
   Maróthyho 6
   811 06 Bratislava

   Kancelária Bratislava
   Tomášikova 22
   821 02 Bratislava

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
   IČO: 46824057
   DIČ: 2023599853
   IČ DPH: SK2023599853

   Tel: +421 948 635 581
   Email: firma@akudesign.sk

   SÍDLO SPOLOČNOSTI

   AkuDesign s.r.o.
   Maróthyho 6
   811 06 Bratislava

   Kancelária Bratislava
   Tomášikova 22
   821 02 Bratislava